ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Școala Gimnazială „HERĂSTRĂU” demarează acțiunile necesare privind procedura de achiziție directă pentru obiectivul: Lucrări complexe de amenajare teren sport și anexe…gasiți toate detaliile mai jos

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”HERĂSTRĂU”                                                              

Bucureşti, sector 1, Str. Borșa, nr. 27

CUI 20745841                        

Tel./ Fax 021 2326613

E-mail: scoala12@gmail.com

                                                                                                         Nr. de inregistrare : 2292 / 20.09.2023

 ANUNȚ DE PARTICIPARE

 la procedura de achizitie directa pentru obiectivul

Lucrari complexe de amenajare teren sport si anexe

 1. Date contact Achizitor: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”HERĂSTRĂU”, avand CUI 20745841, cu sediul social în București, Borsa, nr. 27, Sector 1, România, Cod poştal: 014177, Tel./ Fax 021 2326613, e-mail: scoala12@gmail.com.

 1. a) Procedura de atribuire selectată: achizitie directa.
 2. b) Procedura se finalizează prin: încheierea unui contract de executie lucrari complexe de amenajare teren sport si refacere cladiri anexa (vestiare, magazie, etc.) cu un singur operator economic.
 3. c) Etapa finală de licitație electronică: NU se utilizează.
 4. Criteriul de evaluare ,,Pretul cel mai scazut’’
 5. Achiziția se va realiza și finaliza într-o singură rundă.

iii.   La achiziție au dreptul să participe toți operatorii economici.

 1. Locul principal de executie a lucrarilor: Bucureşti, str. Maguricea, nr. 20A, Sector 1.
 2. COD CPV: 45212221-1 – Lucrari de constructii de structuri pentru terenuri de sport
 3. Natura, cantitatea și descrierea lucrarilor ce urmează a fi achiziționate: în conformitate cu specificațiile Caietului de sarcini din documentația de atribuire și constă în achiziționarea de lucrari de amenajare teren sport si refacere cladiri anexa (vestiare, magazie, etc.), ce urmeaza a fi prestate cu înalt profesionalism și într-un interval de timp stabilit, în condițiile obtinerii unor prețuri de executare cât mai reduse.
 4. Denumirea lucrarilor: Executie lucrari complexe de amenajare teren sport si anexe in Bucuresti, str. Maguricea, nr. 20A, sect. 1.
 5. Informații privind contractul de lucrari: Contract de executie lucrari complexe de amenajare teren sport si anexe cu un singur operator economic.
 6. a) Durata contractului de executie lucrari: 60 zile, incepand cu data semnarii contractului.
 7. b) Valoarea totală estimată a lucrarilor ce urmează a se contracta: 650.000,00 lei, cu toate taxele incluse. Ofertele care depăşesc bugetul maxim disponibil pentru lucrari (650.000,00 lei) vor fi respinse.
 8. Obiectul și termenele de executie a lucrarilor: conform caietului de sarcini.
 9. Oferte alternative: se interzice depunerea ofertelor alternative.
 10. Divizarea pe loturi: Nu este cazul.
 11. NU se acceptă oferte parțiale.
 12. a) Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei: disponibilă în format electronic pe web site www.scoala12bucuresti.ro și/sau în format tipărit la secretariatul unitatii de invatamant din Bucureşti, str. Borsa, nr. 27, sector 1.

Persoană de contact: Gloria Stoica,  tel: 021.232.66.13

 1. b) Documentația este disponibilă începând cu data de 09.2023
 2. Adresa la care trebuie transmise sau depuse ofertele: Mentionam ca ofertele tehnice si financiare se vor depune la sediul Autorității Contractante situat in Bucureşti, str. Borsa, nr. 27, sector 1, până la data de 25.09.2023, ora 1600.
 3. Limba în care trebuie redactate ofertele: limba română.
 4. a) Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: reprezentanții autorizați ai ofertanților. Fiecare reprezentant va prezenta, în mod obligatoriu, o împuternicire din partea conducătorului firmei ofertante, în care se vor preciza limitele competenței sale.
 5. b) Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 09.2023, ora 17:00, la sediul Autorității Contractante din Bucuresti, str. Borsa, nr. 27, sect. 1. Reprezentanții ofertanților ce vor să participe la sesiunea de deschidere a ofertelor trebuie să aibă o Împuternicire din partea entității pe care o reprezintă, Împuternicire în care să fie menționat numele persoanei care participă la deschidere. Împuternicirea trebuie să fie ștampilată și semnată în original, iar reprezentantul trebuie să aibă asupra lui un act de identitate. Nu se solicită ca Împuternicirea să fie legalizată de un notar public.
 6. Modalitatea principală de finanțare: bugetul local.
 7. Descrierea tehnică detaliată a lucrarilor ce vor fi ofertate, precum și alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice, în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini din documentația de atribuire.
 8. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limită de depunere a acesteia.
 9. Criteriul de atribuire a contractului va fi: pretul cel mai scazut/oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

 Director

Mărioara Sideriaș

 Responsabil achiziții publice

Gloria Stoica

 

Updated: 22.09.2023 — 11:32

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

twenty + 16 =